Cart

Dodacie podmienky

    5.1.    Lehota dodania je uvedená v potvrdení objednávky. U tovaru, ktorý je na sklade, je to spravidla do 24 - 48 hodín, u tovaru, ktorý nie je na sklade, spravidla do 48 - 72 hodín. Táto doba však nie je záväzná. Pri zadaní objednávky v poobedňajších hodinách po 14:00 hod dňa pred víkendom alebo dňom pracovného pokoja, počas víkendu a dní pracovného pokoja, bude objednávka pripravená a odoslaná najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade tovaru s obmedzenou dostupnosťou na slovenskom trhu bude Kupujúci kontaktovaný a lehota dodania dohodnutá individuálne.

    5.2.    Dodanie môže byť realizované kuriérom lekárne, Slovenskou poštou alebo kuriérom GLS. Kupujúci alebo objednávateľ si môže objednaný tovar vyzdvihnúť v sídle lekárni.

    5.3.    Počas dodania je Predávajúci zaviazaný dodržať všetky podmienky skladovania liekov, zdravotníckych pomôcok a ostatného sortimentu v zmysle platnej legislatívy.

    5.4.    Zásielky doručované Slovenskou poštou a spoločnosťou GLS  sú sledované pomocou identifikačných čísiel zásielok.

    5.5.    Predávajúci je povinný tovar pripraviť a zabaliť, pričom ak je tovarom liek alebo zdravotnícky pomôcka, musí tak urobiť spôsobom a osobami na to určenými, v súlade s platnými právnymi predpismi.

    5.6.    Súčasťou zásielky je aj dodací list, na ktorom Predávajúci uvedie okrem údajov podľa bodu 4.2. VOP a údaja o čísle objednávky aj údaje:

    a) o lieku, ktorý je obsahom zásielky, s uvedením názvu lieku, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke lieku, veľkosti balenia lieku, počtu balení, šarže lieku, jednotkovej ceny lieku a celkovej ceny zásielky,

    b) o zdravotníckej pomôcke, ktorá je obsahom zásielky s uvedením názvu zdravotníckej pomôcky, veľkosti balenia zdravotníckej pomôcky, počtu balení zdravotníckej pomôcky, jednotkovej ceny zdravotníckej pomôcky a celkovej ceny zásielky

    5.7.    Kupujúci je povinný tovar prevziať, alebo ak odberateľom je osoba odlišná od Kupujúceho, zabezpečiť prevzatie tovaru v mieste, ktoré je uvedené ako miesto dodania v potvrdení objednávky. Predávajúci môže Kupujúceho vyzvať na prevzatie tovaru, ak mu to dovoľuje jeho situácia, najmä ak Kupujúci neprevzal zásielku, nie je to však pravidlo. Za prevzatie objednávky sa rozumie jej prebratie od doručovateľskej spoločnosti (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť) alebo od kuriéra lekárne a v prípade objednávky s úhradou na dobierku sa k prevzatiu rozumie aj zaplatenie dobierkovej sumy.

    5.8.    V prípade, ak Kupujúci tovar neprevzal z dôvodov na strane Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený vyúčtovať Kupujúcemu náklady spojené s neúspešným doručením tovaru. Ak bola kúpna cena za tovar, ktorého doručenie Kupujúci zmaril, už uhradená, je Predávajúci oprávnený započítať si náklady v súvislosti s doručením tovaru voči prijatej platbe a zvyšnú sumu vráti Kupujúcemu.

    K oprávneným dôvodom na neprevzatie zásielky sa počítajú iba nepredvídateľné udalosti podľa bodu 5.12. týchto VOP a smrť kupujúceho. Za neprevzatie zásielky sa považuje neprebratie zásielky od kuriéra doručovateľskej spoločnosti alebo kuriéra lekárne, zamestnanca pošty alebo na pobočke pošty vrátane vyplatenia dobierkovej sumy, ak spôsob úhrady ceny za objednávku je na dobierku, a následné vrátenie zásielky Predávajúcemu – odosielateľovi. Za neprevzatie zásielky sa taktiež považuje neúspešné doručenie zásielky a jej následné vrátenie predávajúcemu kvôli uvedeniu nesprávnych alebo nepravdivých alebo neaktuálnych údajov podľa bodov 4.2.2 a 4.2.3. týchto VOP.

Predávajúci si účtuje paušálny poplatok 12 eur s DPH za neprevzatie zásielky v zmysle bodu 5.8. týchto VOP.

    K tomuto paušálnemu poplatku môže byť pripočítaná suma bez DPH za likvidáciu odpadu vyúčtovaná spoločnosťou Modrá planéta s.r.o. Predávajúcemu za likvidáciu nebezpečného odpadu – obsahu neprevzatej zásielky.

    5.9.    Kupujúci je povinný tovar skontrolovať pri prevzatí a pokiaľ to povaha a okolnosti doručenia pripúšťajú, za prítomnosti osoby, ktorá tovar odovzdala. Mechanické poškodenie obalu alebo samotného tovaru, ako aj prípadné množstvové chyby je Kupujúci povinný uplatniť u doručovateľa, v prípade osobného prevzatia v predajni samotnej.

    5.10.    Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru a podpísania dodacieho listu alebo iného dokladu kuriérskej spoločnosti alebo pošty potvrdzujúceho prevzatie zásielky. V prípade, ak k prevzatiu tovaru nedôjde z dôvodov na strane Kupujúceho, prechádza nebezpečenstvo zodpovednosti za škodu na Kupujúceho momentom, kedy sa dostal do omeškania so splnením záväzku tovar riadne prevziať.

    5.11.    Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru momentom jeho úplného zaplatenia. Ak zaplatenie predchádzalo dodaniu tovaru, vlastnícke právo prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovar.

    5.12.    Termínom dodania nie je Predávajúci viazaný v prípade vzniku nepredvídateľných udalostí, ako sú najmä živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, epidémia, štrajk a pod.. Po dobu trvania týchto udalostí spočíva aj lehota predávajúceho na dodanie tovaru. Pri predpokladanom dlhodobejšom trvaní týchto udalostí, ako aj pri znemožnení uskutočniť predmet plnenia v dôsledku takýchto skutočností, sú obe zmluvné strany oprávnené od uzatvorenej zmluvy odstúpiť. Dôkazné bremeno znáša pri odstúpení od zmluvy vždy odstupujúca zmluvná strana, ktorá dala výpoveď zmluvy.

    5.13.    Kupujúcemu môžu byť ponúknuté i ďalšie doplnkové služby pri dodaní podľa aktuálnej ponuky Predávajúceho a kuriérskych spoločností.

    5.14.    Kupujúci si môže vybrať z nasledujúcich spôsobov prebrania objednávky:

 

 

 do 50€

 nad 50€

doba dodania

GLS Kuriér

3,49 €

2,99 €

do 48 hod.
počas prac. dní

osobný odber
(max. do 7 prac dní od objednania)

platba bankovým prevodom alebo v hotovosti priamo v lekárni pri prevzatí tovaru

do 24 hod. od objednania

 

    Ceny za doručovanie i cenové hladiny nákupov sú uvedené vrátane DPH.

    5.15.    Doručenie kuriérom lekárne sa realizuje max. do 24 hod od zadania objednávky s výnimkou víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, kedy bude doručenie realizované v najbližší nasledujúci pracovný deň. Možnosť využiť donášku kuriérom lekárne platí pre tieto obce alebo ich časti: Banská Bystrica - mesto, Banská Bystrica - Podlavice, Banská Bystrica - Sásová, Vlkanová, Badín

    5.16.    V prípade obmedzenej dostupnosti alebo nedostupnosti tovaru na slovenskom trhu sa doba doručenia dohodne individuálne.

    5.17.    Pri osobnom odbere v lekárni bude objednávka kupujúcemu zdržiavaná 7 pracovných dní od zaslania potvrdenia objednávky na elektronickú adresu kupujúceho, potom bude objednávka zrušená.

Ako používame súbory cookie?Ako nastaviť výber súborov cookie?Súbory cookie si môžete vyberať podľa kategórií. Pre správne fungovanie stránok sú vždy ukladané iba nevyhnutné súbory cookie.Máte niekoľko možností:

Ako dlho sa súbory cookie ukladajú?Každý súbor cookie má vlastnú životnosť, maximálne 13 mesiacov.Doby uchovávania jednotlivých súborov cookie môžete kedykoľvek zistiť kliknutím na tlačidlo „Cookies“ na našich webových stránkach alebo prostredníctvom Zásad používania súborov cookie https://www.lekaren1.sk.  Aké sú súbory cookie tretích strán na našich webových stránkach?Ak sú súbory cookie vysielané a používané partnermi, riadia sa ich zásadami ochrany osobných údajov. Vyzývame Vás, aby ste sa s týmito zásadami zoznámili priamo na ich webových stránkach.Aplikácia partnerov na našich webových stránkach:Niektoré funkcie našich webových stránok pochádzajú od našich partnerov. Umožňujú vám zdieľať podľa vašich preferencií obsah s týmito partnermi. Umožňujú tiež poskytovať vám reklamu, ktorá zodpovedá vašim záujmom. To je prípad funkcií od partnerov, ako sú Facebook, YouTube, Amazon, Pinterest, Snapchat, Tiktok.Používame súbory cookie na iných webových stránkach?Naše reklamy na iných webových stránkach av iných aplikáciách môžu obsahovať súbory cookie, ktoré nám umožňujú:Vypočítať čiastku, ktorú máme zaplatiť našim partneromVytvorenie štatistík o zobrazení a kliknutí na tento obsahPrispôsobiť prezentáciu webu lekaren1.sk, ak kliknete na našu reklamu