Cart

REKLAMAČNÝ PORIADOK

držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti AYKUT s.r.o., so sídlom Bernolakova 14/a, Banska Bystrica 97405, IČO:45358788 vo verejnej lekárni Lekáreň Medical Park /ďalej len „predávajúci“/

 

vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

 

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predávajúcim v súlade s predmetom jeho činnosti. Je záväzný pre predávajúceho a kupujúceho ako zákazníka, resp. objednávateľa v prípade realizácie internetového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok. Osobným prevzatím tovaru, resp. prevzatím zásielky zákazník (objednávateľ) súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.
 2. Na účely tohto reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 3. Tento reklamačný poriadok sa v časti Čl. X vzťahuje na internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok realizovaný v zmysle ustanovení zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Čl. II

Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 3. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.
 4. Zákazník je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä:                                                                                                                              
  a) množstevný a sortimentný      rozdiel,                                                                                                                                     
  b)  znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.)                                                                                    
 5. Zistené zjavné vady je zákazník povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý zjedná nápravu formou výmeny tovaru alebo vrátením kúpnej ceny. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.                                                                                                                                                         
 6. Predávajúci nezodpovedá za vady ak:
  a)      zákazník spôsobil vadu tovaru sám,
  b)      zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru;
  c)      vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
  d)      boli porušené ochranné plomby na tovare,
  e)      boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,
  f)       sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,
  g)      vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
  h)      boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,                     
  i)        vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.                                                                                                                      
 7. Kupujúci nie je oprávnený od predávajúceho požadovať prijatie lieku vydaného predávajúcim a vrátenie poplatku zaplateného za výdaj lieku, pričom uvedené platí aj vo vzťahu k lieku, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, a to ani v prípade, že liek bol lekárom nesprávne predpísaný.  Uvedené platí obdobne vo aj vo vzťahu k zdravotníckym pomôckam.
 8. Kupujúci nie je oprávnený od predávajúceho požadovať spätné prijatie zakúpeného tovaru a vrátenie kúpnej ceny tovaru z dôvodu jeho nepotrebnosti.

 

 

Čl. III

Záručná doba

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej  pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Ak  ide  o  použitú  vec,  zákazník  a predávajúci sa môžu dohodnúť  aj na  kratšej záručnej  dobe, nie  však kratšej  než 12 mesiacov.
 3. Pri  veciach, ktoré  sú určené  na to,  aby sa  užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné  predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov.  Záručná doba presahujúca  24 mesiacov sa  môže týkať i len niektorej súčiastky veci.
 4. Na  žiadosť  zákazníka  je  predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe.
 5. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v bodoch 1 až 3 tohto Čl.. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

 

Čl. IV

Plynutie záručnej doby

 1. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia  tovaru zákazníkom.
 2. Práva  zo  zodpovednosti  za  vady  veci,  pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 3. Práva  zo  zodpovednosti  za  vady  pri  veciach, ktoré sa rýchlo  kazia, musia  sa uplatniť  najneskôr v  deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
 4. Ak ide  o použitú vec,  zaniknú práva zo  zodpovednosti za vady,  ak  neboli  uplatnené  do  24  mesiacov  odo  dňa prevzatia použitej veci  zákazníkom.
 5. Doba od  uplatnenia práva zo  zodpovednosti za vady  až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o  tom, kedy právo  uplatnil, ako aj  o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 6. Ak  dôjde k  výmene tovaru, začne  plynúť záručná  doba znova  od prevzatia nového tovaru. To isté platí,  ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

Čl. V

Vady odstrániteľné

 1. Predávajúci   alebo   ním   poverený   pracovník  rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava  čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
 2. Ak ide  o vadu, ktorú možno  odstrániť, má zákazník právo, aby  bola  bezplatne,  včas  a  riadne  odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 3. Zákazník môže  namiesto odstránenia vady  požadovať výmenu veci, alebo ak  sa vada týka len súčasti  veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu  nevzniknú neprimerané náklady  vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 4. Predávajúci  môže vždy  namiesto odstránenia  vady vymeniť vadnú  vec  za  bezvadnú,   ak  to zákazníkovi  nespôsobí  závažné ťažkosti.
 5. Ak zákazník reklamuje výrobok kvôli vade do 6 mesiacov od zakúpenia, platí, že vada existovala už v čase predaja.

 

Čl. VI

Vady neodstrániteľné

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu veci  alebo má právo od zmluvy  odstúpiť.
 2. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce  o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže  pre opätovné vyskytnutie sa  vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 3. Ak ide  o iné neodstrániteľné  vady, má zákazník  právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Čl. VII

Vec predávaná so zľavou

Ak vec predávaná za nižšiu cenu  alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má  zákazník namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

 

Čl. VIII

Uplatnenie práva

 1. Práva zo  zodpovednosti za vady sa  uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.
 2. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre zákazníka bližšom,  uplatní zákazník právo na opravu u podnikateľa  určeného na  vykonanie záručnej  opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a zákazníkom.

 

ČI. IX

Povinnosti predávajúceho, zákazníka a postup pri uplatnení reklamácie

 1. Predávajúci je povinný zákazníka riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
 2. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo na určenom mieste, to neplatí, ak je na vykonanie opravy určená iná osoby.
 3. V lekárnii musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.
 4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie.
 5. Zákazník je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil, a to predložením vadného tovaru v predajni.
 6. Zákazník, ktorý uplatňuje nároky z vád, vyplní reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný tovar predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie  zákazník uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, príp. e - mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
 7. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak  sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží zákazník daňový doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predavača, ak bol predávajúcim vystavený, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný! Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.
 8. Ak nebude ktorákoľvek z  uvedených podmienok zo strany zákazníka riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.
 9. Všetky právom uplatnené reklamácie budú vybavené bezodplatne.
 10. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
 11. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.
 12. Za reklamáciu sa nepovažuje vrátenie tovaru z dôvodu zistenia jeho nepotrebnosti, neúčinnosti, kontraindikáciealebo iných subjektívnych dôvodov. Takýto tovar môže byť v lekárni prevzatý na likvidáciu nebezpečného odpadu bez nároku na vrátenie zaplatenej sumy alebo jeho výmeny.

                                          

ČI. X

Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na spôsob a vybavenie reklamácie  v prípade internetového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok

V prípade, že predávajúci realizoval výdaj lieku alebo zdravotníckej pomôcky na základe elektronického formuláru objednávky, na spôsob a vybavenie reklamácie sa vzťahujú nasledovné ustanovenia reklamačného poriadku, pričom prevzatím zásielky objednávateľ súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený. Predávajúci má vypracovaný a vedie systém zaznamenávania reklamácie liekov a zdravotníckych pomôcok.

 1. Liek možno vrátiť do 14 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje
  a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
  b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
  c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
  d) poškodený vnútorný obal lieku,
  e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) zákona
  f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.
 2. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 14 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
  a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,
  b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
  c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
  d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
  e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 3. Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú objednávateľom z dôvodov uvedených v odsekoch 1 a 2, vybaví predávajúci výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil predávajúcemu vrátane nákladov na doručenie zásielky. Predávajúci vracia sumu, ktorú objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil prednostne prevodom na účet objednávateľa, alebo po vzájomnej dohode v hotovosti priamo v lekárni, prípadne šekovou poukážkou. V prípade, že kupujúcemu bola priznaná zľava v zmysle ustanovení bodu 7. Všeobecných obchodných podmienok, tak výška tejto zľavy bude odpočítaná od zaplatenej sumy za tovar, a kupujúcemu bude vrátený výsledný rozdiel. 
 4. Podmienkou uznania reklamácie je zaslanie originálnych daňových dokladov (faktúry alebo pokladničného bloku) a originálnych dokladov kúpnej zmluvy vystavených objednávkovým systémom webového sídla predávajúceho spolu s vráteným tovarom. Bez týchto dokladov je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť. Liek, zdravotnícku pomôcku alebo ostatný sortiment internetového výdaja možno vrátiť na účel reklamácie:
  a) odovzdaním v prevádzkarni predávajúceho, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca tento liek alebo túto zdravotnícku pomôcku,
  b) zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený liek alebo vrátenú zdravotnícku pomôcku a podpísanú písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia predávajúcemu.
 5. Na spôsob a vybavenie reklamácie  v prípade zásielkového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok  sa primerane vzťahujú ustanovenia Čl. IX tohto reklamačného poriadku, ak v tomto Čl. X nie je ustanovené inak.

 

ČI. XI

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je meoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok a  nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.06.2014.
Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriakom a bez výhrad a slobodne akceptuje všetky jeho ustanovenia.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

Ako používame súbory cookie?Ako nastaviť výber súborov cookie?Súbory cookie si môžete vyberať podľa kategórií. Pre správne fungovanie stránok sú vždy ukladané iba nevyhnutné súbory cookie.Máte niekoľko možností:

Ako dlho sa súbory cookie ukladajú?Každý súbor cookie má vlastnú životnosť, maximálne 13 mesiacov.Doby uchovávania jednotlivých súborov cookie môžete kedykoľvek zistiť kliknutím na tlačidlo „Cookies“ na našich webových stránkach alebo prostredníctvom Zásad používania súborov cookie https://www.lekaren1.sk.  Aké sú súbory cookie tretích strán na našich webových stránkach?Ak sú súbory cookie vysielané a používané partnermi, riadia sa ich zásadami ochrany osobných údajov. Vyzývame Vás, aby ste sa s týmito zásadami zoznámili priamo na ich webových stránkach.Aplikácia partnerov na našich webových stránkach:Niektoré funkcie našich webových stránok pochádzajú od našich partnerov. Umožňujú vám zdieľať podľa vašich preferencií obsah s týmito partnermi. Umožňujú tiež poskytovať vám reklamu, ktorá zodpovedá vašim záujmom. To je prípad funkcií od partnerov, ako sú Facebook, YouTube, Amazon, Pinterest, Snapchat, Tiktok.Používame súbory cookie na iných webových stránkach?Naše reklamy na iných webových stránkach av iných aplikáciách môžu obsahovať súbory cookie, ktoré nám umožňujú:Vypočítať čiastku, ktorú máme zaplatiť našim partneromVytvorenie štatistík o zobrazení a kliknutí na tento obsahPrispôsobiť prezentáciu webu lekaren1.sk, ak kliknete na našu reklamu