Cart

Všeobecné ustanovenia

1.1.     Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sú platné pre všetky dodávky tovaru realizované spoločnosťou Aykut s.r.o., so sídlom vo Bernolákova 14/A, Banská Bystrica 974 05, IČO : 45358788, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica. oddiel: Sro, vložka č. 17540/S (ďalej len „Predávajúci" v príslušnom gramatickom tvare). Predávajúci prevádzkuje verejnú lekáreň Lekáreň Medical Park, Bernolákova 14/A, 974 05 Banská Bystrica. Povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vydal Predávajúcemu Banskobystrický samosprávny kraj dňa 6.10.2016, číslo povolenia: 02504/2016/ODDSSZ-013 (overiť na www.nczisk.sk).

    1.2.    Predávajúci oznámil vykonávanie internetového výdaja Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 82508 Bratislava 26 a od 23.09.2013 je zaradený v Zozname subjektov vykonávajúcich internetový výdaj vedenom na webovom sídle ústavu www.sukl.sk. Za Internetový výdaj je v plnom rozsahu práv a povinností zodpovedný odborný zástupca verejnej lekárni Mgr. Mária Kováčová.

    1.3.    Pre účely týchto VOP sa kupujúcim rozumie zákazník, ktorý sa zaregistroval na webovom sídle Predávajúceho www.lekaren1.sk a zadal objednávku cez elektronické webové sídlo predávajúceho www.lekaren1.sk  a www.internetovalekaren.sk (ďalej len „Kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare).

    1.4.    Prostredníctvom elektronického webového sídla Predávajúceho www.lekaren1.sk a www.internetovalekaren.sk  Predávajúci realizuje internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok a ďalšieho sortimentu (ďalej len „Internetový výdaj" v príslušnom gramatickom tvare). Tieto VOP sa vzťahujú na všetky dodávky predávajúceho realizované Internetovým výdajom.

    1.5.    Záväzkový vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim je tvorený týmito VOP a kúpnou zmluvou, ktorá je vytvorená odoslaním elektronickej objednávky Kupujúcim a zaslaním potvrdenia objednávky na elektronickú emailovú adresu Kupujúceho. Kupujúci prehlasuje, že odoslaním elektronickej objednávky, bol oboznámený s VOP a v plnej miere ich akceptuje. Zároveň Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý tej skutočnosti, že s objednávkou tovaru je spojená povinnosť platiť.   Doklady elektronickej objednávky - faktúra a dodací list vytvorené v objednávkovom systéme, sú zasielané spolu s objednaným tovarom a daňovým dokladom kupujúcemu.

    1.6.    Tieto VOP sú vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok.

    1.7.    Orgánmi štátneho dozoru nad internetovým výdajom sú:

        Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 82508 Bratislava 26, tel.: 02/50701111, mail: sukl@sukl.sk, www.sukl.sk

        Slovenská obchodná inšpekcia, Dolná 46, 97400 Banská Bystrica 1, tel.: 048/4124969, www.soi.sk

 

 Sortiment Internetového výdaja

    2.1.    Sortiment Internetového výdaja je umiestnený na webovom sídle www.lekaren1.sk a www.internetovalekaren.sk.

    Predmetom Internetového výdaja sú:

        výživové doplnky, kozmetika, pomôcky a nástroje, dietetické potraviny, prípravky pre zvieratá

        registrované humánne a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis

        registrované zdravotnícke pomôcky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky poukaz

        registrované dietetické potraviny, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis

    2.2.    Sortiment Internetového výdaja je uvedený položkovito s označením názvu sortimentu a kódu sortimentu, a ak ide o liek, tak ďalej obsahuje: liekovú formu, množstvo liečiva v jednej dávke lieku, veľkosť balenia, kód Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

    U zdravotníckej pomôcky sa ďalej uvádza veľkosť balenia a kód Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Informácia o sortimente môže obsahovať i ďalšie údaje.

 

 Obmedzenie Internetového výdaja

    3.1.    Predmetom Internetového výdaja nie sú:

        registrované dietetické potraviny, humánne a veterinárne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis

        zdravotnícke pomôcky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky poukaz

        aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, zdravotnícke pomôcky III. skupiny a implantovateľné a invazívne zdravotnícke pomôcky na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny.

    3.2.    Výdaj liekov s obsahom drogových prekurzorov alebo látok, ktoré sa môžu zneužiť na výrobu drog, je limitovaný na počet balení potrebných na jeden liečebný cyklus v zmysle platnej legislatívy.

  

 Objednávka a kúpna zmluva

    4.1.    Objednávkou sa pre účely Internetového výdaja rozumie zaslanie elektronického objednávkového formulára zverejneného na webovom sídle www.lekaren1.sk a www.internetovalekaren.sk. Zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu na jeho elektronickú (mailovú) adresu sa má za to, že medzi Kupujúcim a Predávajúcim je uzatvorená kúpna zmluva.

    4.2.    Náležitosti objednávkového formulára:

    1) Identifikačné údaje o držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a údaje o verejnej lekárni

    a. názov verejnej lekárne,

    b. adresu verejnej lekárne,

    c. telefónne číslo verejnej lekárne,

    d. obchodné meno držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,

    e. adresu sídla držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,

    f. identifikačné číslo organizácie,

    g. číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,

    h. kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti

    2) Objednávateľ/kupujúci je povinný pre správne vybavenie objednávky uviesť nasledujúce identifikačné údaje, ktoré musia byť správne, pravdivé a aktuálne:

    a. meno a priezvisko kupujúceho, ak ide o fyzickú osobu,

    b. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo pre platcu DPH, ak ide o právnickú osobu,

    c. adresu kupujúceho,

    d. elektronickú adresu kupujúceho,

    e. telefónne číslo kupujúceho,

    3) identifikačné údaje o odberateľovi, ak sa nezhodujú s údajmi o kupujúcom

    a. meno a priezvisko odberateľa, ak ide o fyzickú osobu,

    b. adresu odberateľa,

    c. elektronickú adresu odberateľa,

    d. telefónne číslo odberateľa,

    4) identifikačné údaje o objednávanom lieku alebo zdravotníckej pomôcke

    a. názov lieku alebo zdravotníckej pomôcky,

    b. liekovú formu, ak ide o liek,

    c. množstvo liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek,

    d. veľkosť balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky,

    e. počet balení,

    5) číslo objednávky,

    6) dátum prijatia objednávky,

    7) meno a priezvisko osoby, ktorá prijala objednávku,

    8) potvrdenie prijatia objednávky.

    Na vybavenie objednávky je potrebné, aby kupujúci uviedol všetky údaje v bodoch 2, 3 a 4.

    4.3.    Potvrdenie prijatia objednávky obsahuje:

    a) označenie objednaného tovaru a počtu balení,

    b) cena s uvedením poplatku za doručenie tovaru,

    c) termín a miesto doručenia tovaru, prípadne uvedenie odberateľa ak tento nie je totožný s kupujúcim,

    d) spôsob doručenia/dopravy tovaru

    4.4.    Za objednávku sa na účely internetového obchodu nepovažujú lekársky predpis, veterinárny lekársky predpis a lekársky poukaz.

    4.5.    Internetový výdaj je zabezpečený protokolom ssl. Počítačové systémy Predávajúceho sú zabezpečené softvérovou ochranou proti vírusom, mallware programom a podobným pirátskym aplikáciám.

    4.6. Kupujúci sa oboznámením a potvrdením týchto VOP a vytvorením objednávky zaväzuje objednávku riadne prevziať osobne alebo zabezpečiť prevzatie objednávky treťou osobou. Za prevzatie objednávky sa rozumie jej prebratie od doručovateľskej spoločnosti (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť) alebo do kuriéra lekárne a v prípade objednávky s úhradou na dobierku sa k prevzatiu rozumie aj zaplatenie dobierkovej sumy.

    4.7.    Kupujúci sa oboznámením a potvrdením týchto VOP a vytvorením objednávky zaväzuje v zmysle týchto VOP zaplatiť za objednávku takú cenu, aká bude vyčíslená v procese tvorby nákupného košíka na webovom sídle predávajúceho, pričom toto potvrdí aj v poslednom kroku tvorby nákupného košíka.

  

 Dodacie podmienky

    5.1.    Lehota dodania je uvedená v potvrdení objednávky. U tovaru, ktorý je na sklade, je to spravidla do 24 - 48 hodín, u tovaru, ktorý nie je na sklade, spravidla do 48 - 72 hodín. Táto doba však nie je záväzná. Pri zadaní objednávky v poobedňajších hodinách po 14:00 hod dňa pred víkendom alebo dňom pracovného pokoja, počas víkendu a dní pracovného pokoja, bude objednávka pripravená a odoslaná najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade tovaru s obmedzenou dostupnosťou na slovenskom trhu bude Kupujúci kontaktovaný a lehota dodania dohodnutá individuálne.

    5.2.    Dodanie môže byť realizované kuriérom lekárne, Slovenskou poštou alebo kuriérom GLS. Kupujúci alebo objednávateľ si môže objednaný tovar vyzdvihnúť v sídle lekárni.

    5.3.    Počas dodania je Predávajúci zaviazaný dodržať všetky podmienky skladovania liekov, zdravotníckych pomôcok a ostatného sortimentu v zmysle platnej legislatívy.

    5.4.    Zásielky doručované Slovenskou poštou a spoločnosťou GLS  sú sledované pomocou identifikačných čísiel zásielok.

    5.5.    Predávajúci je povinný tovar pripraviť a zabaliť, pričom ak je tovarom liek alebo zdravotnícky pomôcka, musí tak urobiť spôsobom a osobami na to určenými, v súlade s platnými právnymi predpismi.

    5.6.    Súčasťou zásielky je aj dodací list, na ktorom Predávajúci uvedie okrem údajov podľa bodu 4.2. VOP a údaja o čísle objednávky aj údaje:

    a) o lieku, ktorý je obsahom zásielky, s uvedením názvu lieku, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke lieku, veľkosti balenia lieku, počtu balení, šarže lieku, jednotkovej ceny lieku a celkovej ceny zásielky,

    b) o zdravotníckej pomôcke, ktorá je obsahom zásielky s uvedením názvu zdravotníckej pomôcky, veľkosti balenia zdravotníckej pomôcky, počtu balení zdravotníckej pomôcky, jednotkovej ceny zdravotníckej pomôcky a celkovej ceny zásielky

    5.7.    Kupujúci je povinný tovar prevziať, alebo ak odberateľom je osoba odlišná od Kupujúceho, zabezpečiť prevzatie tovaru v mieste, ktoré je uvedené ako miesto dodania v potvrdení objednávky. Predávajúci môže Kupujúceho vyzvať na prevzatie tovaru, ak mu to dovoľuje jeho situácia, najmä ak Kupujúci neprevzal zásielku, nie je to však pravidlo. Za prevzatie objednávky sa rozumie jej prebratie od doručovateľskej spoločnosti (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť) alebo od kuriéra lekárne a v prípade objednávky s úhradou na dobierku sa k prevzatiu rozumie aj zaplatenie dobierkovej sumy.

    5.8.    V prípade, ak Kupujúci tovar neprevzal z dôvodov na strane Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený vyúčtovať Kupujúcemu náklady spojené s neúspešným doručením tovaru. Ak bola kúpna cena za tovar, ktorého doručenie Kupujúci zmaril, už uhradená, je Predávajúci oprávnený započítať si náklady v súvislosti s doručením tovaru voči prijatej platbe a zvyšnú sumu vráti Kupujúcemu.

    K oprávneným dôvodom na neprevzatie zásielky sa počítajú iba nepredvídateľné udalosti podľa bodu 5.12. týchto VOP a smrť kupujúceho. Za neprevzatie zásielky sa považuje neprebratie zásielky od kuriéra doručovateľskej spoločnosti alebo kuriéra lekárne, zamestnanca pošty alebo na pobočke pošty vrátane vyplatenia dobierkovej sumy, ak spôsob úhrady ceny za objednávku je na dobierku, a následné vrátenie zásielky Predávajúcemu – odosielateľovi. Za neprevzatie zásielky sa taktiež považuje neúspešné doručenie zásielky a jej následné vrátenie predávajúcemu kvôli uvedeniu nesprávnych alebo nepravdivých alebo neaktuálnych údajov podľa bodov 4.2.2 a 4.2.3. týchto VOP.

Predávajúci si účtuje paušálny poplatok 12 eur s DPH za neprevzatie zásielky v zmysle bodu 5.8. týchto VOP.

    K tomuto paušálnemu poplatku môže byť pripočítaná suma bez DPH za likvidáciu odpadu vyúčtovaná spoločnosťou Modrá planéta s.r.o. Predávajúcemu za likvidáciu nebezpečného odpadu – obsahu neprevzatej zásielky.

    5.9.    Kupujúci je povinný tovar skontrolovať pri prevzatí a pokiaľ to povaha a okolnosti doručenia pripúšťajú, za prítomnosti osoby, ktorá tovar odovzdala. Mechanické poškodenie obalu alebo samotného tovaru, ako aj prípadné množstvové chyby je Kupujúci povinný uplatniť u doručovateľa, v prípade osobného prevzatia v predajni samotnej.

    5.10.    Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru a podpísania dodacieho listu alebo iného dokladu kuriérskej spoločnosti alebo pošty potvrdzujúceho prevzatie zásielky. V prípade, ak k prevzatiu tovaru nedôjde z dôvodov na strane Kupujúceho, prechádza nebezpečenstvo zodpovednosti za škodu na Kupujúceho momentom, kedy sa dostal do omeškania so splnením záväzku tovar riadne prevziať.

    5.11.    Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru momentom jeho úplného zaplatenia. Ak zaplatenie predchádzalo dodaniu tovaru, vlastnícke právo prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovar.

    5.12.    Termínom dodania nie je Predávajúci viazaný v prípade vzniku nepredvídateľných udalostí, ako sú najmä živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, epidémia, štrajk a pod.. Po dobu trvania týchto udalostí spočíva aj lehota predávajúceho na dodanie tovaru. Pri predpokladanom dlhodobejšom trvaní týchto udalostí, ako aj pri znemožnení uskutočniť predmet plnenia v dôsledku takýchto skutočností, sú obe zmluvné strany oprávnené od uzatvorenej zmluvy odstúpiť. Dôkazné bremeno znáša pri odstúpení od zmluvy vždy odstupujúca zmluvná strana, ktorá dala výpoveď zmluvy.

    5.13.    Kupujúcemu môžu byť ponúknuté i ďalšie doplnkové služby pri dodaní podľa aktuálnej ponuky Predávajúceho a kuriérskych spoločností.

    5.14.    Kupujúci si môže vybrať z nasledujúcich spôsobov prebrania objednávky:

 

 

 do 50€

 nad 50€

doba dodania

GLS Kuriér

3,49 €

2,99 €

do 48 hod.
počas prac. dní

osobný odber
(max. do 7 prac dní od objednania)

platba bankovým prevodom alebo v hotovosti priamo v lekárni pri prevzatí tovaru

do 24 hod. od objednania

 

    Ceny za doručovanie i cenové hladiny nákupov sú uvedené vrátane DPH.

    5.15.    Doručenie kuriérom lekárne sa realizuje max. do 24 hod od zadania objednávky s výnimkou víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, kedy bude doručenie realizované v najbližší nasledujúci pracovný deň. Možnosť využiť donášku kuriérom lekárne platí pre tieto obce alebo ich časti: Banská Bystrica - mesto, Banská Bystrica - Podlavice, Banská Bystrica - Sásová, Vlkanová, Badín

    5.16.    V prípade obmedzenej dostupnosti alebo nedostupnosti tovaru na slovenskom trhu sa doba doručenia dohodne individuálne.

    5.17.    Pri osobnom odbere v lekárni bude objednávka kupujúcemu zdržiavaná 7 pracovných dní od zaslania potvrdenia objednávky na elektronickú adresu kupujúceho, potom bude objednávka zrušená.

 

  Platba za tovar

    6.1.    Kupujúci sa zaväzuje uhradiť takú kúpnu cenu za tovar, ako je uvedená na webovom sídle www.lekaren1.sk. Ku kúpnej cene sú pripočítavané poplatky za doručenie v zmysle týchto VOP. Proces tvorby celkovej sumy za nákup môže Kupujúci sledovať v procese zadávania objednávky v nákupnom košíku na webovom sídle Predávajúceho. Kúpna cena bude uvedená v potvrdení objednávky zaslanej na mailovú adresu Kupujúceho, na faktúre alebo pokladničnom bloku.

    6.2.    V prípade nepredvídaného zvýšenia nákupnej ceny tovaru, ktorá sa môže premietnuť do vyššej predajnej ceny, bude Kupujúci kontaktovaný Predávajúcim a vzájomne sa dohodnú na ďalšom postupe plnenia predmetu objednávky.

    6.3.    Možnosti úhrady kúpnej ceny:

        v hotovosti alebo platobnou kartou vo verejnej lekárni pri osobnom odbere

        v hotovosti pri prebratí zásielky od zamestnanca lekárne ako úhradu za faktúru

        úhradu dobierky v hotovosti alebo platobnou kartou kuriérovi , GLS

        prevodom na účet Predávajúceho, pričom tovar bude doručený až po pripísaní celej sumy na účet Predávajúceho

  

 Poskytovanie zliav, benefitov a iných výhod

    7.1.    Predávajúci poskytuje zľavy z doplatkov na lieky viazané na lekársky predpis, ktoré sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia.

    7.2.    Zľavy sa neuplatňujú na lieky viazané na lekársky predpis, ktoré sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia a na lieky, ktoré sú v plnej výške hradené pacientom.

    7.3.    Podmienky použitia zľavového kupónu: Kupón nie je prenosný a môže byť použitý len pri objednaní tovaru zo stránky lekaren1.sk a internetovalekaren.sk . Zľavový kód je možné uplatniť len v stanovenú dobu platnosti uvedenej na príslušnom kupóne a po jeho zadaní sa celková suma vašej objednávky automaticky upraví a hodnota zľavového kódu odpočíta. Minimálna hodnota objednávky je 50€.

V prípade úplného vrátenia tovaru hodnota zľavového kupónu prepadne. Pri vrátení len časti objednávky bude hodnota zľavového kupónu odpočítaná. Pre jeden nákup je možné použiť vždy len jeden zľavový kód. Zľavové kupóny nemôžu byť vyplatené v hotovosti.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy, reklamácia tovar

    8.1.    Predávajúci je oprávnený odstúpiť jednostranne od kúpnej zmluvy, ak Kupujúci riadne nezaplatil za tovar, alebo si tovar riadne neprezval, pričom ak Kupujúci si neprevzal zásielku v zmysle bodu 5.8., Predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu náklady za neúspešné doručenie zásielky a vrátenie zásielky podľa bodu 5.8. VOP.

    8.2.    Kupujúci môže objednávku zrušiť formou e - mailu alebo telefonicky do chvíle odoslania objednávky, pričom musí uviesť presné údaje z potvrdenia objednávky.

    8.3.    Kupujúci môže vrátiť liek alebo zdravotnícku pomôcku po prevzatí a tak odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní podľa ustanovení Článku X reklamačného poriadku. V tomto prípade znáša náklady vrátenia zásielky Predávajúci.

    8.4.    Kupujúci môže vrátiť tovar po prevzatí z iného dôvodu ako dôvody špecifikované v bode 8.3. bez udania dôvodu, do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru ním alebo treťou osobou s výnimkou dopravcu. Náklady na vrátenie tovaru ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, znáša Kupujúci. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec bežného zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

    8.5.    Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

    8.6.    Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné  a iných nákladov a poplatkov. Za prijatie platieb sa považuje pripísanie dobierkových súm na účet predávajúceho, ak zaplatenie ceny za objednávku bolo formou dobierky.

    8.7.    Pri odstúpení od zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

    8.8.    Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

    8.9.    Formulár odstúpenia od zmluvy je umiestnený a voľne prístupný na webovom sídle Predávajúceho. Po jeho vypísaní a odoslaní je na mailovú adresu osoby, ktorá formulár vypísala, zaslaná automatická odpoveď potvrdzujúca prijatie Odstúpenia od zmluvy.

    8.10.    Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je zaslané na mailovú adresu Kupujúceho spolu s potvrdením objednávky.

    8.11.    Ustanovenia o zodpovednosti za vady nájdete v Reklamačnom poriadku, ktorý tvorí samostatnú prílohu týchto VOP.

 

    Kontakty, odborné poradenstvo o liekoch

    9.1.    Adresa prevádzky lekárne, kde môže Kupujúci alebo odberateľ získať odborné rady týkajúce sa liečby objednanými liekmi, používania zdravotníckych pomôcok, užívania výživových doplnkov je: Lekáreň Medical Park, Bernolákova 14/A, 974 05 Banská Bystrica

    9.2.    Telefonický kontakt a elektronický kontakt na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom zásielkového výdaja s uvedením času poskytovania konzultácií je nasledovný: 048/41 77 444, info@lekaren1.sk. Kupujúci môže taktiež využiť online poradňu priamo na stránke www.lekaren1.sk.

    9.3.    Čas vybavenia konzultácií je v rozmedzí 6 - 48 hod, v závislosti od závažnosti problému, ktorú vyhodnotí zodpovedný farmaceut.

    9.4.    Kupujúci môže využiť novú službu poskytovania liekového poradenstva - prehodnotenie interakcií užívaných liekov formou vyplnenia elektronického formulára v časti Moje recepty a jeho odoslaním. Služba je prístupná len pre registrovaných zákazníkov. Výsledok prehodnotenia bude záujemcovi zaslaný na jeho elektronickú adresu zadanú počas registrácie. V prípade záujmu o rezerváciu liekov s ich následným vyzdvihnutím v lekárni, bude kontaktovaný pracovníkom lekárne.

 

   Spracovanie osobných údajov a ich ochrana.

    10.1.    Ochrana osobných údajov sa rieši v osobitnom dokumente, ktorý je k dispozícii tu: GDPR.

    10.2.    Kupujúci ako Dotknutá osoba dáva súhlas Prevádzkovateľovi ako Predávajúcemu so spracovaním osobných údajov. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje Kupujúci Prevádzkovateľovi aj súhlas na využívanie jeho údajov, ktoré nemajú charakter osobných údajov.

    10.3.    Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov doručeného na e-mailovú adresu info@lekaren1.sk alebo formou doporučeného listu obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov doručeného Prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla alebo sídla prevádzky (náklady na doručenie listu znáša odosielateľ!). Kupujúci, ktorý je registrovaný na webovom sídle www.lekaren1.sk, môže súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať aj zrušením svojej registrácie na webovom sídle www.lekaren1.sk.

    10.4.    Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa odloží do času úplného vybavenia už rozpracovanej objednávky pokým nebola táto odoslaná a pred odoslaním zrušená Kupujúcim, takisto sa odvolanie súhlasu odloží do času doručenia už odoslanej objednávky, ak odvolanie súhlasu bolo doručené Prevádzkovateľovi po odoslaní objednávky. Odvolanie súhlasu sa však okamžite uplatní bez výnimky na stav rozpracovanosti, odoslania a doručenia objednávky na všetky marketingové, reklamné a komunikačné aktivity Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu sa neuplatní, ak objednávka má byť zaslaná aj po doručení odvolania súhlasu na spracovanie osobných údajov. Odvolanie súhlasu nie je možné uplatniť v súvislosti s účtovnou činnosťou Prevádzkovateľa – vystavenie faktúr, opravných faktúr, ťarchopisov, dobropisov a ich účtovná evidencia a uchovávanie. V účtovných dokladoch sa evidujú titul, meno a priezvisko, bydlisko.

    10.5.    Odvolaním súhlasu zaniká Dotknutej osobe registrácia na stránke www.lekaren1.sk, prístup registrovaného Kupujúceho do častí (sekcií) určených pre registrovaných užívateľov. Registrácia Kupujúceho nemusí byť zrušená, ak sa odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov požaduje len likvidácia a ďalšie nepoužívanie nepovinných osobných údajov – titul, vek, pohlavie. Prevádzkovateľ smie osobné údaje Kupujúceho spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný.

    10.6.    Kupujúci má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov , a to právo:

    na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať v zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov, informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje, opravu nesprávnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak pominul účel ich spracúvania alebo došlo pri ich spracúvaní k porušeniu zákona,  odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a písomne žiadať blokovanie osobných údajov v prípade odvolania súhlasu,na základe písomnej žiadosti namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu bez súhlasu, ako aj v prípade neoprávneného zásahu do práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť spracúvaním osobných údajov poškodené, v prípade podozrenia, že osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre dohľad nad ochranou osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

    10.7.    Predávajúci používa v záujme zlepšenia funkcionality stránky www.lekaren1.sk, na účely marketingu a reklamy, technológie cookies. Táto aplikácia sleduje pohyb zákazníkov na stránke, ich nákupné správanie na stránke, zdroje návštevnosti vrátane IP adresy. Takto zozbierané údaje nemajú charakter osobných údajov a sú využívané na zlepšenie marketingu, reklamy, funkcionalít stránky. Technológia cookies je automaticky zapnutá a nastavená v každom internetovom prehliadači, jej vypnutie si môže každý Kupujúci nastaviť. Vypnutím technológie cookies sa však značne obmedzuje funkčnosť internetového prehliadača, obmedzuje sa prehliadanie a funkcionalita internetových stránok vrátane stránky www.lekaren1.sk. Kupujúci dáva Predávajúcemu dobrovoľný súhlas na neurčitú dobu na používanie technológie cookies, za súhlas s používaním technológie cookies sa považuje aj ponechanie aktívnej funkcionality cookies vo všetkých internetových prehliadačoch používaných Kupujúcim k prístupu na stránku www.lekaren1.sk. V prípade nesúhlasu s používaním technológie cookies si každý Kupujúci musí vypnúť alebo blokovať túto funkcionalitu vo svojich internetových prehliadačoch.

    10.8.    Kupujúci dáva Predávajúcemu súhlas na zasielanie informácií o novinkách a ponukách telefonicky, mailom alebo poštou. Súhlas so zasielaním informácií sa udeľuje dobrovoľne, na vopred neurčenú dobu a je ho možné kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu obsahujúceho odvolanie súhlasu so zasielaním informácií doručeného na e-mailovú adresu info@lekaren1.sk alebo formou doporučeného listu obsahujúceho odvolanie súhlasu so zasielaním informácií doručeného Prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla (náklady so zaslaním zásielky znáša odosielateľ!). Odvolanie súhlasu so zasielaním informácií možno vykonať aj prostredníctvom internetovej stránky sprístupnenej aktívnym hypertextovým odkazom - linkom z informačného e-mailu. Odvolanie súhlasu so zasielaním informácií podľa tohto bodu nemá za následok odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (tento je v prípade záujmu potrebné odvolať samostatne, spôsobom podľa bodu 10.3. týchto VOP). Rovnako odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa bodu 10.3. týchto VOP nemá za následok odvolanie súhlasu so zasielaním informácií podľa tohto bodu (tento je v prípade záujmu potrebné odvolať samostatne spôsobom podľa tohto bodu).

 

  Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov

    11.1.    Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva.

    11.2.    Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

    11.3.    Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.Zoznam subjektov ARS 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

    11.4.    Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

    11.5.    Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môže spotrebiteľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK.

    11.6.    V prípade akýchkoľvek problémov môže spotrebiteľ kontaktovať Predávajúceho na: info@lekaren1.sk.

Záverečné ustanovenia

    12.1.    Tieto VOP sú vypracované v slovenskom jazyku a sú zverejnené na webovej stránke www.lekaren1.sk. a nadobúdajú účinnosť a platnosť 01.01.2024. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

    12.2.    Kupujúci vyhlasuje, že je riadne oboznámený so znením týchto VOP, všetkým jej ustanoveniam riadne rozumie a berie ich na vedomie. Zároveň prehlasuje, že pri zadávaní objednávky konal slobodne a vážne, nebol nijako Predávajúcim ovplyvňovaný a nekonal pod nátlakom alebo za značne pre neho nevýhodných podmienok.

    12.3.    Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na webovom sídle predávajúceho. Takto zmenené VOP sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti týchto VOP.

Posledná platná aktualizácia týchto VOP nastala dňa 01.01.2024 a je účinná od 01.01.2024.

Ako používame súbory cookie?Ako nastaviť výber súborov cookie?Súbory cookie si môžete vyberať podľa kategórií. Pre správne fungovanie stránok sú vždy ukladané iba nevyhnutné súbory cookie.Máte niekoľko možností:

Ako dlho sa súbory cookie ukladajú?Každý súbor cookie má vlastnú životnosť, maximálne 13 mesiacov.Doby uchovávania jednotlivých súborov cookie môžete kedykoľvek zistiť kliknutím na tlačidlo „Cookies“ na našich webových stránkach alebo prostredníctvom Zásad používania súborov cookie https://www.lekaren1.sk.  Aké sú súbory cookie tretích strán na našich webových stránkach?Ak sú súbory cookie vysielané a používané partnermi, riadia sa ich zásadami ochrany osobných údajov. Vyzývame Vás, aby ste sa s týmito zásadami zoznámili priamo na ich webových stránkach.Aplikácia partnerov na našich webových stránkach:Niektoré funkcie našich webových stránok pochádzajú od našich partnerov. Umožňujú vám zdieľať podľa vašich preferencií obsah s týmito partnermi. Umožňujú tiež poskytovať vám reklamu, ktorá zodpovedá vašim záujmom. To je prípad funkcií od partnerov, ako sú Facebook, YouTube, Amazon, Pinterest, Snapchat, Tiktok.Používame súbory cookie na iných webových stránkach?Naše reklamy na iných webových stránkach av iných aplikáciách môžu obsahovať súbory cookie, ktoré nám umožňujú:Vypočítať čiastku, ktorú máme zaplatiť našim partneromVytvorenie štatistík o zobrazení a kliknutí na tento obsahPrispôsobiť prezentáciu webu lekaren1.sk, ak kliknete na našu reklamu