Cart

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Zásady ochrany osobných údajov upravujú spracovanie a ochranu osobných údajov Prevádzkovateľom internetovej lekárne s weboým sídlom www.lekaren1.sk a www.internetovalekaren.com na ktorom sa realizuje internetový výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu.

Tieto Zásady sú vypracované v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona 18/2018 Z.z. v z.n.p. Zásady ochrany osobných údajov sú poučenie a informácia zákazníkom internetovej lekárne ako dotknutým osobám o rozsahu, spôsobe získavania a nakladania s osobnými údajmi.

I. ZÁKLADNÉ POJMY

Dotknutá osoba – osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané

Prevádzkovateľ - spoločnosť AYKUT, s.r.o., so sídlom Bernolakova 14/a, 974 05 Banska Bystrica, IČO: 45358788, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 17540/S, ktorá je prevádzkovateľom Internetového výdaja uskutočňovaného prostredníctvom eshopu.

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (Dotknutej osoby), na základe ktorých sa dá identifikovať Dotknutá osoba

Sprostredkovateľ - každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa

E-shop – internetová lekáreň Prevádzkovateľa s weobvým sídlom www.lekaren1.sk a www.internetovalekaren.com

Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa - marketingové analýzy nákupného správania zákazníkov eshopu pre účely vylepšovania sortimentu E-shopu, vyhodnocovaní úspešnosti predaja výrobkoch a vylepšovaní funkcionalít Webového sídla na základe zbierania a analýzy osobných údajov a nákupného správania.

II. ÚČEL A DÔVODY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje registrovaných a neregistrovaných zákazníkov v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, mailovú adresu, na účely plnenia ustanovení kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku bez nutnosti získania súhlasu dotknutej osoby.

 1. Neregistrovaní zákazníci – zákazníci, ktorí nemajú zriadené svoje elektronické konto
  Uvedenie osobných údajov označených v objednávke ako *povinné sú nevyhnutné pre spracovanie objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy.E-mailovú adresu neregistrovaných zákazníkov taktiež spracúvame za účelom zasielania potvrdenia o vytvorení objednávky, sledovania zásielky a komunikácie ohľadom objednávky.
  E-mailovú adresu tiež využívame na zasielanie mailov s ponukou podobných tovarov, ktoré si už u nás zakúpili, a o ktoré by preto mohli mať záujem, a to prípadne aj v akciovej cene, resp. s iným benefitom, pokiaľ neregistrovaný zákazník neprejavil svoj nesúhlas so zasielaním takýchto ponúk. Nesúhlas môže zákazník vyjadriť pre odoslaním objednávky, ak zaškrtne príslušné políčko, ktorým vyjadrí, že si neželá dostávať informácie o akciách, zľavách a novinkách z E-shopu.
 2. Registrovaní zákazníci – zákazníci s elektronickým kontom v E-shope
  Registráciou v našom E-shope je dobrovoľná a zákazník registráciou získava rôzne výhody v podobe vytvorenia svojho elektronického konta, ktoré obsahuje históriu jeho nákupov. Len registrovaným zákazníkom je umožnené využitie vernostnej odmeny.
  E-mailovú adresu registrovaných zákazníkov taktiež spracúvame za účelom zasielania e-mailov s ponukou podobných tovarov, ktoré si už u nás zakúpili, a o ktoré by preto mohli mať záujem, a to prípadne aj v akciovej cene, resp. s iným benefitom, pokiaľ registrovaný zákazník neprejavil svoj nesúhlas so zasielaním takýchto ponúk. Nesúhlas môže zákazník vyjadriť pre odoslaním žiadosti o registráciu, ak zaškrtne príslušné políčko, ktorým vyjadrí, že si neželá dostávať informácie o akciách, zľavách a novinkách z E-shopu.
  Osobné údaje potrebné pre vytvorenie elektronického konta v E-shope a osobné údaje potrebné pre úspešný nákup v E-shope nám z Vašej strany musia byť sprístupnené, v opačnom prípade voči Vám nevieme plniť naše zmluvné povinnosti.
 3. Údaje, ktoré získavame zaznamenávaním nákupného správania registrovaných zákazníkov v našom E-shope a údaje získavané analýzou týchto údajov.
  Tieto údaje o nákupnom správaní obsahujú súhrnné údaje o zakúpených produktoch registrovaných zákazníkov v našom E-shope, čase jednotlivých nákupoch, kúpnej cene, IP, čas návštevy, rozlíšenie obrazovky, časové pásmo, stiahnuté súbory, kliknutia na externé odkazy, miesto, jazyk prehliadača a pod.

  Osobné údaje, ktoré nám registrovaní zákazníci poskytli, ako aj údaje získané z jednotlivých nákupov v E-shope, spracúvame aj na marketingové účely zahŕňajúce analýzy nákupného správania zaznamenaného v elektronickom konte registrovaného zákazníka. Analýzy údajov o návštevnosti Webového sídla, údajov zákazníkov a ich nákupného správania zaznamenaného v elektronickom účte na Webovom sídle sa vykonávajú:
 • pre interné obchodné potreby Prevádzkovateľa (Napr. pre účely získania informácií 
  a) o úspešnosti predaja produktov v ponuke nášho E-shopu a následného vylepšenia ponuky nášho sortimentu, 
  b) o návštevnosti nášho Webového sídla za účelom prispôsobenia jeho funkcionalít a obsahu pre väčší komfort našich zákazníkov, 
  c) pre lepšie poznanie zákazníkov a ich nákupného správania s cieľom poskytnúť im lepšie produkty, ktoré ich viac zaujímajú. Taktiež využívame agregované dáta na skvalitňovanie webu, lepšie oslovovanie v reklame len relevantnými produktami. Uvedené dáta nám slúžia aj pre štatistické vyhodnocovanie nákupov, opustených košíkov alebo nezrealizovaných nákupov.), a
 • pre potreby zákazníkov Prevádzkovateľa za účelom poskytovania čo najadresnejších a najvýhodnejších ponúk našich tovarov šitých na mieru podľa ich potrieb, ktoré by inak nezískali, a to na základe údajov v ich elektronickom účte.
 1. Registrovaní aj neregistrovaní zákazníci, ktorí uskutočnili nákup
  E-mailové adresy zákazníkov E-shopu, ktorí uskutočnili nákup v E-shope, môžu byť zaslané spoločnosti Heureka, ako prevádzkovateľovi webového portálu Heureka.sk, ktorá uskutočňuje prieskum spokojnosti zákazníkov s ich online nákupmi. E-mailové adresy budú za týmto účelom odovzdané spoločnosti Heureka a zákazník bude touto spoločnosťou oslovený e-mailom s prieskumom, len ak s tým zákazník E-shopu udelil súhlas pri odoslaní objednávky / registrácii (vytvorení elektronického konta) v E-shope.

III. AKÝM SPÔSOBOM CHRÁNIME VAŠE ÚDAJE

Prevádzkovateľ má vypracovanú Internú smernicu pre spracovanie a ochranu osobných údajov, s ktorou sú oboznámení bvšetci zamestnanci prichádzajúci do styku s osobnými údajmi. Zamestnanci sú pravidelne preskúšaní z pravidiel ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ ďalej prijal dostatočné technické opatrenia na minimalizáciu úniku alebo poškodenia osobných údajov, napr.:

 • dostatočné zabezpečenie prevádzky,
 • používanie zabezpečených prístupov, firewallu, antivírusového programu, pravidelná aktualizácia SW
 • šifrovanie údajov, skartácia a výmaz údajov po uplynutí doby spracovania
 • postúpenie osobných údajov dôveryhodným a zmluvným sprostredkovateľom alebo tretím stranám

IV. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOBA ICH SPRACOVANIA

Dotknutá osoba

Osobné údaje

Právny základ

Doba spracovania

Registrovaní a neregistrovaní zákazníci

Meno a priezvisko

Bydlisko

telefónne číslo a mail

Zákon o elektronickom obchode

Vyhláška o internetovom výdaji liekov

Zákon o účtovníctve

Počas trvania kúpnej zmluvy a následne 10 rokov

Registrovaní a neregistrovaní zákazníci

Meno a priezvisko

Bydlisko

Telefónne číslo a mail

Súčinnosť pri riešení sporov orgánmi štátnej správy, súdmi a apolíciou

4 roky – doba sa predlžuje v prípade riešenia sporu o dĺžku sporu

Registrovaní zákazníci

Meno a priezvisko

Bydlisko

Telefónne číslo a mail

Analýza nákupného správania

Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa

4 roky – doba sa predlžuje v prípade riešenia sporu o dĺžku sporu

Registrovaní a neregistrovaní zákazníci

Mailová adresa

Oslovovanie s e-mailovými ponukami tovarov - na základe zákona bez potreby súhlasu (ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách)

Do momentu, kým sa zákazník neodhlási zo zasielania e-mailov s ponukami tovarov (na túto možnosť je upozornený pravidelne v každom e-maili); max 3 roky od posledného otvorenia emailu s ponukou (uchovávame logy o otvorení emailu)

Registrovaní a neregistrovaní zákazníci

Mailová adresa

Zaslanie e-mailu spoločnosti Heureka za účelom e-mailového oslovenia s prieskumom spokojnosti v rámci programu „Overené zákazníkmi“ – na základe súhlasu zákazníka

Do momentu odvolania súhlasu zákazníka; najneskôr do uplynutia doby 3 rokoch od posledného nákupu v E-shope

Registrovaní a neregistrovaní zákazníci

cookies

Použitie nja základe súhlasu zákazníka

Do momentu odvolania súhlasu zákazníka; najneskôr do uplynutia doby 3 rokoch od posledného nákupu v E-shope

Pozn: V prípade, že sa osobé údaje prelínajú, vždy sa berie dlhšia doba spracovania.

V. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

 1. právo odvolať poskytnutý súhlas – dotknutá osoba môže odvolať ktorýkoľvek súhlas a to kedykoľvek
 2. právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom - dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR (čl. 15).
 3. právo na opravu - dotknutá osoba má právo na bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 4. právo na obmedzenie spracovania - dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
  Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
  Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, Prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
 5. právo na prenosnosť osobných údajov - dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi pri nákupe v E-shope, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil. Ako dotknutá osoba máte pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 6. právo na výmaz - dotknutá osoba má právo na bezdokladné vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  b) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu;
  c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  d) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.
  Vymazanie osobných údajov sa týka aj všetkých replík, kópií, odkazov, ktoré boli poskyntuté sprostredkovateľom alebo tretím stranám.
  Žiadosti o výkon týchto Vašich práv ako dotknutej osoby splní Prevádzkovateľ bezplatne.
 7. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu (viď vyššie), máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu a Prevádzkovateľ nesmie ďalej Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Pokiaľ Prevádzkovateľ bude v budúcnosti spracúvať Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu (o čom budete informovaní), máte právo namietať a Prevádzkovateľ už nesmie za týmto účelom osobné údaje dotknutej osoby spracúvať.
  Právo namietať môžete uplatniť aj kliknutím na link uvedený v každom e-maili s ponukami tovarov. Kliknutím na link sa trvalo odhlásite z databázy na zasielanie týchto e-mailov.
 8. Právo na informácie – máte právo nám zaslať písomné alebo elektronické žiadosti o informácie vo vecia spracovania osobncýh údajov, na ktoré Vám odpovieme do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti. Kontakt pre poskytovanie informácií:

  Lekaren Medical Park, AYKUT s.r.o, Bernolakova 14/A, Banska Bystrica 97405
  mail: info@lekaren1.sk
  mobil: 0908423287 (pon-pia : 08:00-16:00)
  Zodpovedná osoba: Mgr. Tetiana Stets
 9. právo podať sťažnosť na Úrad – máte právo podať sťažnosť v prípade pochybení alebo podozrenia so zneužitia osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce
 10. právo nechať sa zastúpiť - máte právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť vo Vašom mene, aby vo Vašom mene uplatnili vyššie uvedené práva podať sťažnosť dozornému orgánu a podať súdny prostriedok nápravy a aby vo Vašom mene uplatnili právo na náhradu škody v dôsledku porušenia GDPR zo strany Prevádzkovateľa alebo niektorým z jeho sprostredkovateľov, ak to umožňuje právo členského štátu.

VI. ZOZNAM SPROSTREDKOVATEĽOV

Prevádzkovateľ má uzavreté zmluvy na poskytovanie rôznych služieb s obchodnými partnermi, ktorí vo vzťahu k osobným údajom vystupujú ako Sprostredkovatelia. Zároveň má Prevádzkovateľ so Sprostredkovateľmi uzavreté zmluvy o spracovaní osobných údajov. Sprostredkovatelia sú vo veciach spracovania osobných údajov dôveryhodní a dodržiavajú všetky zásady legislatívy ochrany osobných údajov.

Zoznam sprostredkovateľov sa priebežne aktualizuje.

Sprostredkovateľ

Dôvod spracovania

Spracovávané osobné údaje

Esox Consulting, spol. S R.o.

Účtovná agenda

Meno a priezvisko

bydlisko

číslo bankového účtu (ak je objednávka hradená prevodom)

Websupport, s.r.o.

Spravovanie serverov

Meno a priezvisko

Bydlisko

Telefónne číslo a mail

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. ( v príade výberu zákazníka)

Doručovanie zásielok

Meno a priezvisko

Bydlisko

Telefónne číslo a mail


Osobné údaje Dotknutých osôb môžu byť postúpené príslušným orgánom štátnej správy pri výkone kontroly v príslušnej pôsobnosti orgánu štátnej správy. Orgány štátnej správy sú povinné prijať všetky opatrenia, aby nedošlo k protizákonnému zneužitiu osobných údajov Dotknutých osôb. Orgány štátnej správy zároveň nesú plnú zodpovednosť za protizákonné zneužitie osobných údajov Dotknutých osôb, ktoré získali pri výkone kontroly u Prevádzkovateľa.

VII. ÚČINNOSŤ

Tieto Zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.5.2018 a vzťahujú sa aj na zákazníkov, ktorí vstúpili do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom pred dňom 25.5.2018. Tieto Zásady sú nepretržite prístupné na webovom sídle www.lekaren1.sk a www.internetovalekaren.com

Ako používame súbory cookie?Ako nastaviť výber súborov cookie?Súbory cookie si môžete vyberať podľa kategórií. Pre správne fungovanie stránok sú vždy ukladané iba nevyhnutné súbory cookie.Máte niekoľko možností:

Ako dlho sa súbory cookie ukladajú?Každý súbor cookie má vlastnú životnosť, maximálne 13 mesiacov.Doby uchovávania jednotlivých súborov cookie môžete kedykoľvek zistiť kliknutím na tlačidlo „Cookies“ na našich webových stránkach alebo prostredníctvom Zásad používania súborov cookie https://www.lekaren1.sk.  Aké sú súbory cookie tretích strán na našich webových stránkach?Ak sú súbory cookie vysielané a používané partnermi, riadia sa ich zásadami ochrany osobných údajov. Vyzývame Vás, aby ste sa s týmito zásadami zoznámili priamo na ich webových stránkach.Aplikácia partnerov na našich webových stránkach:Niektoré funkcie našich webových stránok pochádzajú od našich partnerov. Umožňujú vám zdieľať podľa vašich preferencií obsah s týmito partnermi. Umožňujú tiež poskytovať vám reklamu, ktorá zodpovedá vašim záujmom. To je prípad funkcií od partnerov, ako sú Facebook, YouTube, Amazon, Pinterest, Snapchat, Tiktok.Používame súbory cookie na iných webových stránkach?Naše reklamy na iných webových stránkach av iných aplikáciách môžu obsahovať súbory cookie, ktoré nám umožňujú:Vypočítať čiastku, ktorú máme zaplatiť našim partneromVytvorenie štatistík o zobrazení a kliknutí na tento obsahPrispôsobiť prezentáciu webu lekaren1.sk, ak kliknete na našu reklamu